Môj tiket
0 zápasov
0 zápasov
Môj tiket

Tvoje porovnanie je prázdne

Začni porovnávať stávky, vyber si zápas z našich tipov, alebo nájdi svoj tip v ponuke

TopTip

Ochrana dát

Ochrana osobných údajov

1.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov na portáli www.toptip.sk  je spoločnosť RichSport s.r.o., Osloboditelov 42, 04017 Košice - mestská cast Barca, SR, IČO: 36 740 624, DIČ: 202 232 34 79, IČ-DPH: SK202 232 34 79, zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19363/V.

2.

Cieľom portálu www.toptip.sk je porovnávať stávkové kurzy licencovaných stávkových spoločností v SR. Portál www.toptip.sk nie je stávkovou spoločnosťou, t.j. nedisponuje žiadnou licenciou k prevádzkovaniu hazardných hier, ktorú udeľuje ministerstvo financií SR. Z toho vyplýva, že neprijíma vklady ani nevypláca prípadné výhry.  Portál www.toptip.sk slúži len k marketingovej podpore licencovaných stávkových spoločnosti v SR a pomoc užívateľovi porovnávať informácie o stávkových udalostiach stávkových spoločností.

3.

Portál www.toptip.sk (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) slúži k marketingovej podpore stávkových spoločností v SR, ktoré sú regulované zákonom o hazardných hrách v SR, prevádzkovateľ sa hlási k štandardom Zodpovedného hrania a to:

3.1.

Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.

3.2.

Nadmerné hranie prináša so sebou aj možné zdravotné riziká.

3.3.

Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát.

4.

Pre účely riadneho vybavenia a využívania portálu sa vyžaduje povinnosť užívateľa oznámiť meno resp. užívateľské meno tzv.“NickName“, číslo mobilného telefónu, e-mailovú adresu.

5.

Užívateľ, ktorý sa v rámci internetového portálu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu info@toptip.sk

6.

Prevádzkovateľ oznamuje užívateľovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), prevádzkovateľ informačného systému bude v procese vytvárania užívateľského konta spracúvať poskytnuté osobné údaje užívateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov užívateľa je vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov s užívateľom v registračnom formulári a spracúvanie osobných údajov užívateľa je predpokladom k využívaniu portálu www.toptip.sk .

7.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po odoslaní registrácie užívateľom, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje užívateľa aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo užívateľa informácie o nových produktoch, zľavách a akciách, či iných marketingových informáciách.

8.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi užívateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje užívateľa získavať výlučne na účel uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach.

10.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje užívateľa vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel.

11.

Užívateľ označením políčka „Registrovať “  potvrdil, že prevádzkovateľ mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

11.1.

všeobecné obchodné podmienky

11.2.

účel spracúvania osobných údajov

11.3.

že požadované osobné údaje na účely registrácie je užívateľ povinný poskytnúť

11.4.

ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý prevádzkovateľ sleduje, je priamy marketing,

12.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

13.

Užívateľ má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak užívateľ namietne takéto spracúvanie, prevádzkovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky prevádzkovateľovi a osobné údaje dotknutého užívateľa sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

14.

Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

15.

Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti užívateľa, poskytne prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

16.

Prevádzkovateľ oznamuje užívateľovi, že osobné údaje užívateľa nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám.

17.

Portál www.toptip.sk využíva na svojich stránkach technické, marketingové a analytické nástroje, aby dokázal lepšie pochopiť správanie užívateľov, tým zlepšovať svoje služby a cielenejšie komunikovať informácie užívateľom. Prevádzkovateľ používa nasledovné nástroje:

17.1.Cookies

Stránky ukladajú súbory „cookies“, ktoré slúžia na poskytovanie základnej funkcionality týchto stránok a umožňujú analýzu spôsobu ich používania. Ak pre návštevu našich internetových stránok použijete rovnaký počítač a rovnaký internetový prehliadač, cookies pomôžu vášmu počítaču zapamätať si navštívené stránky a vaše preferované nastavenie jednotlivých stránok.

 

Štandardné webové prehliadače podporujú správu cookies. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov. Žiadna z našich cookies použitých na našich stránkach pritom nezbiera informácie, ktoré by obsahovali vaše priame identifikačné údaje.

17.2.Google Analytics

Portál www.toptip.sk využíva službu Google Analytics. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (spolu s Vašou IP adresou) sú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch prevádzkovaných spoločnosťou Google. Všetky takto získané dáta sú spracované anonymne bez uvedenia osobne identifikovateľných údajov. Dáta sú určené výhradne pre vyhodnocovanie používania stránok. Anonymita je zaručená tým, že Google nebude spájať Vašu IP adresu s inými dátami, ktoré má k dispozícií. Do spoločnosti Google nebudú odosielané ani žiadne citlivé údaje ako napríklad e-mail, meno alebo telefónne číslo. Pre odhlásenie z tohto zberu dát môžete využiť rozšírenie prehliadača Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Cookies môžete kedykoľvek zmazať prostredníctvom voľby v nastavení svojho internetového prehliadača.

17.3.Google AdWords/YouTube, Facebook a Instagram

Portál www.toptip.sk využíva aj reklamné systémy Google AdWords, Google YouTube, Facebook a Instagram, ktoré využívajú súbory cookie tretej strany za účelom analýzy správania užívateľov a optimalizácie reklamnej kampane. Rovnako ako pri Google Analytics, ide o obmedzené dáta bez osobne identifikovateľných údajov.

18.

Vo veľmi nepravdepodobnom prípade straty, zničenia alebo neoprávneného zmenenia Vašich dát budete neodkladne informovaný.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies