Môj tiket
0 zápasov
0 zápasov
Môj tiket

Tvoje porovnanie je prázdne

Začni porovnávať stávky, vyber si zápas z našich tipov, alebo nájdi svoj tip v ponuke

TopTip

Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky používania portálu www.toptip.sk

prevádzkovanej spoločnosťou RichSport s.r.o., Osloboditelov 42, 04017 Košice - mestská cast Barca, SR,

IČO: 36 740 624, DIČ: 202 232 34 79, IČ-DPH: SK202 232 34 79,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19363/V

účinné od 1.1.2019

1.

Úvodné ustanovenia

1.1.

toptip.sk

1.1.1.

toptip.sk je porovnávací portál dostupný na www.toptip.sk , umožňujúci užívateľom porovnanie ponúk kurzov športových udalostí ponúkané stávkovými spoločnosťami ,  a to podľa výšky kurzu, prípadne ďalších parametrov.

1.1.2.

Služba poskytuje porovnania kurzov a tipy na najlepšie kurzy pre športové stávky. Užívateľ po prvotnej registrácii si môže aktivovať predplatený prístup k porovnávaným dátam po vyčerpaní bezplatnej skúšobnej doby.

1.2.

Pôsobnosť Podmienok

1.2.1.

Podmienky upravujú využívanie portálu toptip.sk užívateľmi a vzťah medzi užívateľom a portálom www.toptip.sk (ďalej Prevádzkovateľ). Tieto Podmienky nepredstavujú akýkoľvek obchodný vzťah medzi stávkovou spoločnosťou s licenciou hazardných hier v SR a užívateľom, a súhlas s týmito Podmienkami nepredstavuje uzavretie takéhoto obchodného vzťahu.

1.2.2.

V rozsahu, v akom si vzájomne neodporujú, sa tieto Podmienky vzťahujú aj na nasledujúce dokumenty, upravujúce niektoré aspekty vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom a/alebo stávkovou spoločnosťou, a tvoriace obsah vzájomných dohôd, za podmienok týmito dokumentmi stanovených:

1.Pravidlá zodpovednosti za obsah príspevkov a recenzií;

2.Ochrana súkromia na portáli www.toptip.sk ; (ďalej len „Zvláštne podmienky“).

1.2.3.

Pokiaľ Zvláštne podmienky stanovia odlišne, má táto odlišná úprava Zvláštnych podmienok prednosť pred týmito Podmienkami. Ak nie je stanovené odlišne, vzťahuje sa na Zvláštne podmienky v plnom rozsahu výklad pojmov podľa čl. 1.3. týchto Podmienok.

1.3.

Výklad pojmov

1.3.1

E-shop – internetový obchod, prevádzkovaný stávkovou spoločnosťou pod vlastnou doménou, prostredníctvom „Affiliate“ prepojený so stránkami www.toptip.sk

1.3.2.

Portál www.toptip.sk – vyhľadávací portál, dostupný pod url adresou www.toptip.sk

1.3.3.

Stávková spoločnosť – prevádzkovateľ portálu stávkovej spoločnosti, s ktorým má www.toptip.sk vytvorený „Affilaite“ program a ponúkané športové udalosti s kurzovými stávkami. Ponuky, dostupného prostredníctvom svojho portálu, na stránkach www.toptip.sk

1.3.4

Affiliate – Partnerský program medzi stávkovou spoločnosťou a portálom www.toptip.sk , dohodnutý podľa podmienok jednotlivých stávkových spoločností

1.3.5.

Ponuka – ponuka stávkových udalostí s vypísanými kurzovými stávkami , ponúkaného stávkovou spoločnosťou na stránkach jej portálu, umiestnená na stránkach www.toptip.sk; Ponuka nie je návrhom na uzavretie obchodného vzťahu;

1.3.6.

Užívateľ – používateľ internetu, prichádzajúci na stránky www.toptip.sk za účelom prezerania Ponúk, uzatvárania obchodného vzťahu so stávkovými spoločnosťami, prípadne písania komentárov ;

1.3.7.

Prevádzkovateľ – spoločnosť RichSport s.r.o., Osloboditelov 42, 04017 Košice - mestská cast Barca, Slovenská republika, IČO: 36 740 624, DIČ: 202 232 34 79, IČ-DPH: SK202 232 34 79, zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19363/V, ktorá prevádzkuje portál www.toptip.sk

2.

Registrácia Užívateľov

2.1.

Registrácia Užívateľa

2.1.1.

Užívanie Portálu pre účely plnohodnotného prezerania Ponúk, hodnotenia a vyhľadávania najvýhodnejších Ponúk je podmienené prvotnou registráciou Užívateľa s následným zakúpením prístupu jedného z ponúkaných balíkov (viac o ponúkaných balíkoch v časti 7. Cenník ) po skončení skúšobnej verzie.

2.1.2.

Registrácia je možná prostredníctvom registračného rozhrania so zadaním požadovaných údajov;

2.1.3.

K vytvoreniu užívateľského účtu sú vyžadované nasledujúce informácie:

1.užívateľské meno;

2.telefónne číslo

3.platná e-mailová adresa;

4.prístupové heslo.

2.2.

Registrácia stávkovej spoločnosti

2.2.1.

Registrácia Portálu www.toptip.sk na stránkach stávkovej spoločnosti   je dohodnutá prostredníctvom „Affiliate“, ak stávková spoločnosť poskytuje „Affiliate“ –partnersky program.

2.2.2.

Na vystavenie Ponúk na Portáli je ďalej nevyhnutná úspešná implementácia XML kódu medzi spoločnosťou www.trefik.czwww.toptip.sk

2.2.3.

Na registráciu stávkovej spoločnosti a na uzavretie Zmluvy nemá stávková kancelária ani portál www.toptip.sk  právny nárok. Prevádzkovateľ je oprávnený registráciu a jeho návrh na uzavretie zmluvy o užívaní Portálu i bez uvedenia dôvodu odmietnuť.

2.3.

Každý Užívateľ je oprávnený vytvoriť užívateľský účet iba pre seba. Vytvorenie užívateľského účtu osobou, ktorá k tomu nie je oprávnená, je zakázané, pričom Prevádzkovateľ je vo vzťahu k takto vytvoreným registráciám oprávnený postupovať v zmysle svojej zodpovednosti za obsah uložený na Portál Užívateľmi podľa čl. 6 týchto Podmienok.

2.4.

Prevádzkovateľ je oprávnený vytvárať profil aj stávkovým spoločnostiam, ktorí sa na Portál neregistrovali alebo nemajú dohodnutý „Affiliate“ s www.toptip.sk . Profil stávkovej kancelárie  vytvorený Prevádzkovateľom bez registrácie alebo „Affiliate“  obsahuje len verejne dostupné údaje stávkovej spoločnosti a jeho E-shopu, pričom slúži len na informovanie Užívateľov o existencii stávkovej spoločnosti a poskytuje registrovaným aj neregistrovaným Užívateľom verejne dostupné informácie, ktorých profily boli vytvorené Prevádzkovateľom podľa tohto článku, sa tieto Podmienky nevzťahujú.

3.

Ponuka stávkových udalostí, uzavretie obchodnej dohody

3.1.

Spoločnosť trefik.cz ako agregátor  dát stávkových spoločností prostredníctvom automatizovaných softwarových prostriedkov (XML kódu) umiestňuje Ponuky na stránky www.toptip.sk . Ponuky sú automaticky aktualizované niekoľkokrát denne. www.toptip.sk zaisťuje Užívateľom možnosť vyhľadávať a porovnávať jednotlivé Ponuky (čl. 2.3), a presmerováva Užívateľov na stránky E-shopu, na ktorom je stávkovej spoločnosti ponúkaná športová udalosť vybratá Užívateľom na účely uzavretia Kúpnej zmluvy. S ohľadom na to, že Ponuky sú umiestňované spoločnosťou www.trefik.cz na základe zautomatizovaných procesov, nezodpovedá Prevádzkovateľ za prípadné chyby, nepresnosti alebo chybné údaje jednotlivých ponúk;

3.2.

Portál www.toptip.sk  zverejňuje iba Ponuky prevzaté od spoločnosti trefik.cz. Prevádzkovateľ netvrdí ani nezodpovedá za to, že Ponuka zahŕňa komplexnú ponuku  stávkových spoločností poskytujúcich na ich E-shopoch.

3.3.

Užívateľ má možnosť urobiť výber z Ponuky  ponúkanými jednotlivými stávkovými kanceláriami zvolením relevantných kritérií alebo zadaním názvu požadovanej stávkovej udalosti alebo jeho časti do vyhľadávacieho poľa www.toptip.sk . Po vykonaní výberu Užívateľom, portál www.toptip.sk  ponúkne zoznam relevantných Ponúk, zodpovedajúcich zadaniu Užívateľa. Zoznam Ponúk je usporiadaný podľa výšky kurzu konkrétneho tipu a podľa obľúbenosti stávkových kancelárií Užívateľmi.

3.4.

Pri každej Ponuke sú uvedené minimálne nasledujúce údaje:

3.4.1.

Názov športu;

3.4.2.

Názov súťaže;

3.4.3.

Typ súťaže

3.4.4.

Kurzy k stávkovej udalosti pre jednotlivé tipy  a stávkové spoločnosti

3.4.5.

Kurzy k stávkovej udalosti sú vždy uvedené ako konečné

3.5.

Po výbere konkrétnej športovej udalosti s vybraným tipom a príslušným kurzom stávkovej spoločnosti má Užívateľ možnosť vstúpiť na stránky E-shopu. Spoločnosť trefik.cz zodpovedá za zhodu parametrov Ponuky umiestnenej na Portáli s parametrami Ponuky umiestnenej na stránkach E-shopu.

3.6.

Spoločnosť trefik.cz  zodpovedá za riadne poskytnutie informácií, ktoré musia byť Užívateľovi poskytnuté pred uzavretím obchodného vzťahu na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú neplatnosť obchodného vzťahu, za nezrealizovanie obchodného vzťahu alebo za jeho chyby.

4.

Dodanie služby, záruka , reklamácia

4.1.

Všetky práva a povinnosti dodania služby , záruky a reklamácie sa riadia podľa platných pravidiel (VOP) stávkovej spoločnosti.

5.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa a www.trefik.cz

5.1.

Prevádzkovateľ zodpovedá za prevádzku Portálu, jeho propagáciu, za identifikáciu stávkovej spoločnosti v systéme a za vedenie užívateľských účtov Užívateľa. Zodpovednosť Prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti za obsah informácii dodaných spoločnosťou www.trefik.cz sa s ohľadom na umiestnenie sídla Prevádzkovateľa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky,

5.2.

www.trefik.cz zodpovedá za:

5.2.1.

súlad dát odoslaných na zobrazenie na www.toptip.sk , ktorý je predmetom Ponuky;

5.2.2.

súlad informácii, tvoriacich súčasť Ponuky, s právnymi predpismi;

5.2.3.

úplnosť informácií, tvoriacich súčasť Ponuky, najmä za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z predpisov na ochranu spotrebiteľa i za zvláštne právne predpisy regulujúce príslušnú kategóriu tovaru;

5.3.

Prevádzkovateľ nezodpovedá hlavne za:

5.3.1.

súlad Ponuky s právnymi predpismi (porušenie autorských práv tretích osôb, porušenie právnych predpisov na ochranu osobnosti a ochranu proti nekalej súťaži;

5.3.2.

nesprávny alebo nevhodný výber stávkovej udalosti Užívateľom;

5.3.3.

nedostupnosť spôsobenú poskytovateľom internetového pripojenia Užívateľa , nedostupnosť stávkovej spoločnosti a prípadný výpadok dát poskytovaných trefík.cz

6.

Práva a povinnosti Užívateľa, pravidla vkladania príspevkov

6.1.

Využívanie portálu www.toptip.sk  pre Užívateľov je dohodnuté podľa platného cenníka.

6.2.

Platobné rozhranie je zabezpečené prostredníctvom SMS platby (prémiovej SMS), ktoré prevádzkuje portál www.platbamobilom.sk, ako sprostredkovateľ služby telekomunikačných operátorov v SR. Na platbu prostredníctvom SMS sú uplatnené obchodné podmienky poskytovateľa www.platbamobilom.sk , ktoré sú popísané v VOP poskytovateľa.

6.3.

Po zakúpení služby poskytovanej portálom www.toptip.sk, bude cena za službu pre Užívateľa zohľadnená vo faktúre telekomunikačného operátora, s ktorým má Užívateľ uzatvorený zmluvný vzťah a je plnohodnotným daňovým dokladom.

6.4.

Užívateľ nie je oprávnený používať akékoľvek prostriedky, neposkytované samotným Prevádzkovateľom, na ovplyvnenie výsledkov vyhľadávania Ponúk na Portáli alebo iných funkcií Portálu, a tieto prostriedky ponúkať alebo poskytovať iným osobám. Užívateľ najmä nie je oprávnený zasahovať do zdrojového kódu Portálu, implementovať do systému Portálu software ovplyvňujúci výsledky vyhľadávania alebo zasahujúci do iných funkcií Portálu, a tento software ponúkať ostatným Užívateľom, Obchodníkom alebo tretím osobám. V prípade porušenia tohto zákazu je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť užívateľský účet daného Užívateľa, zablokovať IP adresu Užívateľa.

6.5.

Pravidlá vkladania užívateľských recenzií

6.5.1.

Užívateľ je oprávnený prostredníctvom rozhrania www.toptip.sk  vkladať  príspevky.  Užívateľské Príspevky vyjadrujú názory iba ich autorov a nevyjadrujú názory Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť informácií prezentovaných v Príspevkoch a za súlad týchto informácií s právnymi predpismi. Obzvlášť anonymné Príspevky by mali Používatelia prijímať ako subjektívny názor, ktorý sám o sebe nemusí poskytovať úplnú a pravdivú informáciu.

6.5.2.

Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť akýkoľvek Príspevok bez uvedenia dôvodu, a to najmä taký príspevok, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, nesúvisí s témou, alebo ktorý je schopný akokoľvek poškodiť Prevádzkovateľa, stávkové spoločnosti alebo iných Užívateľov. O odstránení príspevkov nie je Prevádzkovateľ povinný Užívateľa informovať alebo mu uviesť dôvody odstránenia.

6.5.3.

Vkladanie Príspevkov je bezplatné a Užívateľom za to nenáleží žiadna odmena. Vložením Príspevku dáva Užívateľ Prevádzkovateľovi súhlas na použitie Príspevku vo forme sprístupnenia tretím osobám, reprodukcii a úprave Príspevku, a to bez rozdielu, či ide o autorské dielo v zmysle zák. č. 618/2003 Z.z., autorského zákona, alebo nie. Prevádzkovateľ je oprávnený udeliť tretej osobe právo na použitie Príspevkov (ako výhradné alebo nevýhradné).

6.5.4.

Užívateľ je povinný zdržať sa pri vkladaní Príspevkov uvádzania informácií vzbudzujúcich u ostatných Užívateľov dojem, že dané informácie uvádza Prevádzkovateľ alebo osoba ním poverená.

6.6.

Ochrana osobných údajov, zasielanie obchodných oznámení

6.6.1.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa pri spracovávaní osobných údajov Užívateľov a stávkových spoločností a pravidlá zasielania obchodných oznámení Užívateľom sa riadia zvláštnymi podmienkami „Ochrana súkromia na portáli www.toptip.sk“ . Vzhľadom na umiestnenie sídla Prevádzkovateľa a aj na umiestnenie infraštruktúry používanej na prevádzku portálu www.toptip.sk  vrátane všetkých prostriedkov používaných na spracovávanie osobných údajov v slovenskej republike sa povinnosti Prevádzkovateľa v oblasti spracúvania osobných údajov Užívateľov riadia slovenskými právnymi predpismi.

7.

Cenník

7.1.

Po úspešnej registrácii užívateľa a exspirácií dočasnej bezplatnej prevádzky, má zákazník možnosť zakúpiť si jeden z ponúkaných cenových balíčkov k plnohodnotnému prístupu služby portálu www.toptip.sk

7.2.

Platba je možné len zaslaním prémiovej SMS platby, kde spätnou SMS je užívateľ informovaný zakúpenom type balíčka spolu s autorizačným kódom, ktorý je potrebné vložiť do určeného poľa „Váš SMS kód“ v portáli www.toptip.sk .

7.3.

K dispozícii sú 3 balíčky:

7.3.1.

Balíček ROK – predplatné na obdobie 365 dní, odo dňa prijatia aktivačnej SMS s platným kódom , jednorazovým poplatok za balík je 19,90 -€.  Priemerná cena za týždenný prístup je vo výške 0,39 - €.  Pre aktiváciu je potrebné poslať SMS na číslo 8866 s textom TOPTIP R.

7.3.2.

Balíček MESIAC – predplatné na obdobie 30 dní, odo dňa prijatia aktivačnej SMS s platným kódom, poplatok za balík je 4,00 -€, s automatickým predlžovaním.  Priemerná cena za týždenný prístup je vo výške 0,94 - €.  Pre aktiváciu je potrebné poslať SMS na číslo 8866 s textom TOPTIP.

7.3.3.

Balíček TÝŽDEŇ – predplatné na obdobie 7 dní, odo dňa prijatia aktivačnej SMS s platným kódom, poplatok za balík je 1,50 -€, s automatickým predlžovaním.  Priemerná cena za týždenný prístup je vo výške 1,50 - €.  Pre aktiváciu je potrebné poslať SMS na číslo 8866 s textom TOPTIP T.

7.4.

Pre ukončenie využívanie spoplatnenej služby s automatickým predlžovaním (pre balíček MESIAC a TÝŽDEŇ ), je potrebné poslať SMS na číslo 8866 s textom TOPTIP STOP.

8.

Záverečné ustanovenia

8.1.

Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 1.1.2019.

8.2.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky zmeniť, o čom je povinný informovať Užívateľa na stránkach www.toptip.sk . Nová verzia Podmienok sa nepoužije na už existujúce udalosti, odoslané pred nadobudnutím ich účinnosti – tieto udalosti sa riadia predchádzajúcim znením Podmienok. Vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadi týmito Podmienkami a právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Z.z., občianskym zákonníkom, zákonom č. 513/1991 Z.z., obchodným zákonníkom, zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.3.

V prípade, že by bolo niektoré ustanovenie týchto Podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok.

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies